Kentsel ısı adası

Şehirler, insan faaliyetleri (binalarda kullanılan malzemeler, asfalt, elektrikli aletler, arabalar, makinalar…) nedeniyle çevresindeki kırsal alanlardan daha sıcaktır ve şehir büyüdükçe bu sıcaklık farkı artar. Bu duruma “kentsel ısı adası” deniyor. Şehirler ayrıca daha az rüzgar alır ve daha az nemlidir. Bu şartlar şehirlerde kısa ömürlü kuraklığa dayanıklı ya da sıcak ülkelerden göç etmiş bitkilerin sıklıkla görülmesinin nedenlerinden birisidir. ⁣
Resimdeki bitki: #eşekgevreği (Sonchus asper) ⁣

EN

Cities are warmer than the surrounding rural areas due to human activities (materials used in buildings, asphalt, power tools, cars, machinery …) and this temperature difference increases as the city grows. This condition is called as “urban heat island”. Cities also take less wind and are less humid. This is one of the reasons why short-lived drought-tolerant plants or plants migrated from the hot climate countries are mostly seen in cities.⁣
Plant in the picture: #PricklySowThistle(Sonchus asper) ⁣

Silene latifolia

Silene cinsinden bir başka bitki. Silene latifolia. İngilizlerin mezarlık bitkilerinden olduğu için “ölülerin çiçeği” diye de anılıyor. Bu bitki ABD’de başka bir Silene’nin, Silene spaldingii’nin yaşam alanlarını insanların hayvancılık ve tarım etkinlikleri ile birlikte tehdit ediyor. ⁣

EN

Another plant in Silene genus: Silene latifolia. It is also known as “the flower of the dead” in England as they are seen growing on gravesites. This plant threatens the living spaces of another Silene, Silene spaldingii, along with people’s livestock and agricultural activities in USA.⁣

Silene vulgaris

Bu güzel çiçek sadece şehirlerde değil daha kirli yerlerde de yaşayabiliyor. Yüksek miktarlarda bakır, çinko, kadmiyum ve arsenik içeren alanlarda yaşayabilmek bitkiler için ender görülen bir durum. Silene vulgaris’in bakır madenlerinin çevresi gibi ağır metal içeren topraklarda büyüyebilen özel ekotipleri mevcut. (Evrim ekolojisinde bir türün belirli çevresel koşullara adapte olmuş, genetik olarak farklılaşmış coğrafik varyasyonuna ekotip deniyor.) ⁣

EN

This beautiful flower can live not only in cities but also in more dirty places. High levels of copper, zinc, cadmium and arsenic-containing areas are rare for plants to live in. Silene vulgaris has special ecotypes that can grow on heavy metal-containing soils such as around copper mines. (In evolutionary ecology, an ecotype describes a genetically distinct geographic variety, population or race within a species, which is genotypically adapted to specific environmental conditions.)⁣

Habitat parçalanması II

Bir yüzme havuzuna bir damla mürekkep döktüğünüzü düşünün. Bir de aynı miktarda mürekkebi bir şişe suya attığınızı düşünün. Habitat parçalanması, küçük adacıklar yarattığı için, büyük alanlarda sistemi görece çok etkilemeyen minik dalgalanmalar, bu küçük alanlarda tıpkı şişenin içindeki mürekkep gibi büyük etkilere neden oluyor. Otların habitat parçalanması olan yerleri istila edebilmesinin altında yatan nedenlerinden birisi de bu. Çünkü otlarla savaşacak bitkiler hem sayıca hem de çeşit olarak düşük. ⁣

EN

Imagine you put a drop of ink in a swimming pool. Then imagine throwing the same amount of ink in a bottle of water. Since habitat fragmentation creates small islets, tiny fluctuations in large areas do not affect the system relatively, causing large influences in small ones such as ink in the bottle. This is one of the reasons why weeds can invade fragmented areas well. Because the plants to fight against weeds are both low in numbers and in variety.

Arılar ve çiçekler

Çiçekler biyotik (canlılarla) ve abiyotik (cansızlarla) şekillerde tozlaşıyor. Arı ve kelebek gibi böceklerle taşınmaya Entomofili, bu şekilde taşınan bitkiye ise Entomofil deniyor. Çiçeklerin rengi, şekilleri, büyüme açıları ve renk geçişleri, böcekler ve bitkiler arasındaki asırlar süren evrim mekanizmalarının sonucu. Bazı çiçekler bizim göremediğimiz ultraviyole dalgalarda da (tıpkı iniş pisti ışıkları gibi) böcekleri nektara yönlendiren biyolojik işaretlere sahip. Arılar ultraviyole ışığı görebiliyor. Arılar ayrıca bizden çok daha hızlı görebiliyor ve yüksek hızda hareket halindeyken çiçekleri tek tek seçebiliyor. Resimdeki #türpenk şehirde özellikle boş arsalarda rastlayabileceğiniz, arıların ziyaret etmeyi sevdiği bir bitki. Yemeyi sevdiğimiz #Brassicaceae (🥦) ailesinden geliyor. Hoş kokulu çiçekleri Kasım ayının sonuna kadar açabiliyor. Arılar için önem taşıyan bu tür bitkileri söküp atmak yerine korumak hatta çevre düzenlemelerinde, bahçelerde kullanmak iyi bir fikir. ⁣

EN

The flowers are pollinated with biotic (living things) and abiotic (non-living) ways. It is called #Entomophilia when pollunation involves insects such as bees and butterflies, and the plant carried in this way is called #entomophile. The color, shape, growth angles and color transitions of flowers are the result of centuries-long evolutionary mechanisms between insects and plants. Some flowers have biological signs that direct insects to nectar in ultraviolet waves that we cannot see (just like landing strip lights in airports). Bees can see ultraviolet light. The bees are also able to see much faster than us and can choose the flowers one by one while flying at high speed. The plant in the picture is “Perennial Wall-rocket”. You can see it in empty abandoned areas and bees like to visit its flowers. It comes from the family #Brassicaceae (🥦) that we love to eat. It is a good idea to protect this kind of plants that are important for the bees instead of removing them. ⁣⁣