Silene vulgaris

Bu güzel çiçek sadece şehirlerde değil daha kirli yerlerde de yaşayabiliyor. Yüksek miktarlarda bakır, çinko, kadmiyum ve arsenik içeren alanlarda yaşayabilmek bitkiler için ender görülen bir durum. Silene vulgaris’in bakır madenlerinin çevresi gibi ağır metal içeren topraklarda büyüyebilen özel ekotipleri mevcut. (Evrim ekolojisinde bir türün belirli çevresel koşullara adapte olmuş, genetik olarak farklılaşmış coğrafik varyasyonuna ekotip deniyor.) ⁣

EN

This beautiful flower can live not only in cities but also in more dirty places. High levels of copper, zinc, cadmium and arsenic-containing areas are rare for plants to live in. Silene vulgaris has special ecotypes that can grow on heavy metal-containing soils such as around copper mines. (In evolutionary ecology, an ecotype describes a genetically distinct geographic variety, population or race within a species, which is genotypically adapted to specific environmental conditions.)⁣